Bei uns können Sie Ihren Anpassungslehrgang zum Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) absolvieren!

Um Ihnen das Arbeiten und Leben bei uns im JoHo und in Wiesbaden so einfach wie möglich zu gestalten, unterstützten wir ausländische Fachkräfte bei allen Fragen zu den Themen Arbeit, Leben und Familiennachzug.

Wir beraten und unterstützen Sie bei:

 • allen Fragen rund um das Thema Anerkennung, Defizitbescheide und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland.
 • den Behördengängen, Kontoeröffnung, Wahl der Krankenkasse usw.
 • der Vorbereitung auf das Abschlussgespräch des Anpassungslehrgangs.
 • allen weiteren Fragen, die sich Ihnen stellen rund um das Thema Auswanderung, Arbeitserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis und Familiennachzug.

Wir bieten:

 • Durchführung des Anpassungslehrgangs (Praktika) zusammen mit dem Abschlussgespräch.
 • Wohnmöglichkeiten zur kurzfristigen und längerfristigen Unterbringung.
 • spezielle Sprachkurse auf Ihr jeweiliges Sprachniveau abgestimmt.
 • individuelle Fort- und Weiterbildungen (z.B.:  Fachweiterbildungen, Praxisanleitung)
 • Einen Ansprechpartner für all Ihre Frage.

Genauere Informationen und Orientierungshilfen zu den einzelnen Bereichen erhalten Sie gerne persönlich per Mail oder Telefon.

Übersetzungen

You can complete your nursing (m/f/x) adaptation period with us!

In order to make working and living with us at JoHo and in Germany as simple as possible, we provide support for specialists in issues relating to work, life and family reunification.

We offer advice and support for:

 • All matters relating to the recognition procedure, "Defizitbescheid" (evaluation of foreign qualifications) and residence permits in Germany.
 • Dealing with authorities, opening an account, selecting a health insurance provider etc.
 • Preparing for the final discussion of the adaptation period.
 • Any other questions you may have about emigration, work permits, residence permits and family reunification.

We offer:

 • Completion of the adaptation period (practicum) including the final discussion.
 • Housing options for short and long-term stays.
 • Language courses specially matched to your language level.
 • Individualised continuing education and training (e.g.:  specialist courses, practical training)
 • A personal contact for all your questions.

We are happy to provide further details and guidance on all the individual areas personally by email or telephone.

Our HR advisor Ms. Katrin is available to assist you.

Kod nas možete završiti kurs prilagođavanja zdravlju i njezi (m / ž / r)!

Kako bismo rad i življenje u JoHo i u Njemačkoj učinili što jednostavnijim, podržavamo stručnjake u svim pitanjima vezanim za rad, život i spajanje obitelji.

Savetujemo i podržavamo kod:

 • svih pitanja u vezi sa temom priznavanja, obaveštenja o deficitu i boravišne dozvole u Njemačkoj.
 • Obilazka službi, otvaranje računa, izbora zdravstvenog osiguranja itd.
 • priprema za završni razgovor o kursu adaptacije.
 • sva ostala pitanja koja se pojavljuju oko teme emigracije, radne dozvole, boravišne dozvole i spajanja porodice.

Mu nudimo:

 • Implementacija kursa adaptacije (stažiranja) zajedno sa završnim intervjuom.
 • Mogućnost za kratkoročni i dugoročni smještaj.
 • specijalni jezički kursevi prilagođeni vašem nivou jezika.
 • individualnai nastavak obuke (npr. napredna obuka, praktična nastava)
 • Jedna kontakt osoba za sva vaša pitanja.

Detaljnije informacije i uputstva o pojedinim oblastima ćete dobiti lično poštom ili telefonom.

Za ovo, molimo vas da kontaktirate našeg savjetnika za ljudske resurse gđu Katrin.

Кај нас може да завршите период на адаптација и обука за болинчар/ка (м/ж/р)!

Со цел да му овозможиме пријатна работа и престој кај нас во JoHo и во Германија, на нашиот стучен персонал му нудиме поддржка во врска со пршања од областа на работа, престој и приклучување кон семејството.

Ние Ви даваме совети и поддржка со:

 • сите прашања во врска со одобрениа, евалуација на квалификации и дозвола за престој во Германија.
 • посета на соодветните јавни установи, отварање на сметка, избор на здравствено осигурување итн.
 • подготовка за завршниот разговор за периодот на адаптација и обука.
 • сите останати прашања кои ги имате во врска со исселување, дозвола за работа, дозвола за престој и приклучување кон семејството.

Ние нудиме:

 • изведување на периодот на адаптација и обука (пракса) вклучувајќи го завршниот разговор.
 • можности за сместување на краток и подолг период.
 • специјални јазични курсеви кои се прилагодени на Вашиот степен на познавање на јазикот.
 • индивидуално понатамошно образование (на пр.:  дополнително стручно образование, практични инструкции)
 • лице за контакт за сите Ваши прашања.

Подетални информации и помош при ориентација за поединечните области може да добиете и лично по маил или телефон.

За таа цел со задоволство Ви стои на распоалгање нашата референтка за човечки ресурси Г-ѓа Катрин.

U nas możesz ukończyć kurs przystosowawczy do zawodu pielęgniarza (k/m/x).

Aby ułatwić pracę i życie u nas w JoHo oraz w Niemczech, wspieraliśmy profesjonalistów we wszystkich kwestiach dotyczących pracy, życia i łączenia rodzin.

Służymy Ci radą i wsparciem w następujących sprawach:

 • wszystkie kwestie dotyczące uznawania, powiadamiania o brakach oraz zezwoleń na pobyt w Niemczech.
 • procedury administracyjne, otwieranie rachunków bankowych, wybór kasy chorych itd.
 • przygotowanie do rozmowy końcowej po kursie przystosowawczym.
 • wszelkie inne pojawiające się pytania dotyczące emigracji, pozwoleń na pracę, pozwoleń na pobyt i łączenia rodzin.

Oferujemy:

 • przeprowadzenie kursu przystosowawczego (stażu) wraz z rozmową końcową.
 • możliwości zakwaterowania krótko i długoterminowego.
 • specjalne kursy językowe dostosowane każdorazowo do Twojego poziomu znajomości języka.
 • indywidualne doskonalenie zawodowe i dokształcanie (np. dokształcanie specjalistyczne, instruktaż praktyczny)
 • jedna osoba kontaktowa we wszystkich Twoich sprawach.

Dokładniejsze informacje i wskazówki ułatwiające orientację w poszczególnych dziedzinach możesz otrzymać osobiście pocztą elektroniczną lub przez telefon.

Nasz referent ds. rozwoju personalnego Pani Katrin jest do Twojej dyspozycji.

Kod nas možete završiti kurs prilagođavanja zdravlju i nezi (m / ž / r)!

Kako bismo rad i življenje u JoHo i u Nemačkoj učinili što jednostavnijim, podržavamo stručnjake u svim pitanjima vezanim za rad, život i spajanje obitelji.

Savetujemo i podržavamo kod:

 • svih pitanja u vezi sa temom priznavanja, obaveštenja o deficitu i boravišne dozvole u Nemačkoj.
 • Obilazka službi, otvaranje računa, izbora zdravstvenog osiguranja itd.
 • priprema za završni razgovor o kursu adaptacije.
 • sva ostala pitanja koja se pojavljuju oko teme emigracije, radne dozvole, boravišne dozvole i spajanja porodice.

Mu nudimo:

 • Implementacija kursa adaptacije (stažiranja) zajedno sa završnim intervjuom.
 • Mogućnost za kratkoročni i dugoročni smještaj.
 • specijalni jezički kursevi prilagođeni vašem nivou jezika.
 • individualnai nastavak obuke (npr. napredna obuka, praktična nastava)
 • Jedna kontakt osoba za sva vaša pitanja.

Detaljnije informacije i uputstva o pojedinim oblastima ćete dobiti lično poštom ili telefonom.

Za ovo, molimo vas da kontaktirate našeg savjetnika za ljudske resurse gđu Katrin.

Con nosotros, usted puede realizar su curso de adaptación como profesional de la salud o enfermero/a (m/f/d).

Para organizar el trabajo y la vida con nosotros en JoHo y en Alemania de la manera más sencilla posible, apoyamos a los especialistas en todas las cuestiones relativas al trabajo, la vida y la reagrupación familiar.

Lo asesoramos y lo apoyamos en lo siguiente:

 • Todas las cuestiones relativas al tema de reconocimiento, notificación de diferencias entre títulos y permisos de residencia en Alemania.
 • Trámites ante las autoridades, apertura de cuenta, elección del seguro médico, entre otros.
 • Preparativos para la entrevista final del curso de adaptación.
 • Todas las demás preguntas que se formule en torno al tema migración, permiso de trabajo, permiso de residencia y reagrupación familiar.

Ofrecemos:

 • Llevar a cabo el curso de adaptación (práctica) junto con la entrevista final.
 • Posibilidades de vivienda para alojamiento a corto y largo plazo.
 • Cursos de idioma especiales, adecuados a su nivel de conocimientos.
 • Formaciones y capacitaciones individuales (p. ej.:  perfeccionamiento especializado, guía práctica)
 • Un referente para todas sus consultas.

Puede recibir más información y asistencia para orientarse en cada una de las áreas por correo electrónico o teléfono.

Para eso, nuestra referente de desarrollo personal, la señora Katrin, está a su disposición.

У нас ви можете пройти адаптаційний навчальний курс для медичних сестер (жінок/чоловіків/різних)!

Для того щоб якомога більше спростити організацію роботи і проживання у нас в JoHo та загалом в Німеччині, ми готові відповісти на всі питання фахівців щодо роботи, проживання та возз'єднання сім'ї.

Ми надаємо вам консультацію та підтримку:

 • з усіх питань щодо визнання, довідки про профпридатність і дозволу на проживання у Німеччині;
 • при проходженні бюрократичних процедур, відкритті рахунку, виборі каси медичного страхування та ін.
 • при підготовці до випускної співбесіди після адаптаційного навчального курсу;
 • з усіх інших питань, які у вас виникнуть з приводу еміграції, дозволу на роботу, дозволу на проживання та возз'єднання сім'ї.

Ми пропонуємо:

 • проведення адаптаційного навчального курсу (практики) з випускною співбесідою;
 • можливості проживання при короткостроковому та тривалому перебуванні;
 • спеціальні мовні курси в залежності від вашого рівня мови;
 • індивідуальне підвищення кваліфікації (наприклад, післядипломна освіта, наставництво при проходженні практики);
 • контактна особа для усіх ваших питань.

Більш детальну інформацію та допомогу в орієнтуванні в певних сферах ви можете отримати особисто електронною поштою або за телефоном.

Цим займається наша співробітниця з розвитку персоналу Катрін.

Bitte geben Sie den Suchbegriff in die Suchbox ein und drücken Sie anschließend ENTER